Postupci pri gradnji zgrade površine do 400m2Prije nego što se uselite u kuću, tj. počnete koristiti građevinu (do 400m2) trebate ishodovati rješenje o uporabi. Dolje su navedeni svi koraci od idejnog projekta do rješenja o uporabi.

 

1. Korak-ishodovanje rješenja o uvjetima gradnje

-geodet izrađuje posebnu geodetsku podlogu koja mora biti potvrđena u katastru, za što vam je potrebno cca mjesec dana
-istovremeno projektant izrađuje idejni projekt za što je isto potrebno cca mjesec dana, projektantu je potrebna posebna geodetska podloga da dovrši idejni projekt
-tri primjerka idejnog projekta sa dokazom vlasništva parcele predajete u gradski ili županijski Ured za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje (ako je građevina evidentirana u zaštićenom kulturno-povijesnom području ili ako je građevina koja se rekonstruira zaštićena, potrebno je priložiti i posebne uvjete konzervatora)


2. Korak-nakon ishodovanja rješenja o uvjetima gradnje

-geodet izrađuje parcelacijski elaborat prema idejnom projektu
-arhitekt izrađuje glavni projekt (koji morate imati na gradilištu)


3. Korak-prije početka građenja

-geodet vam izrađuje elaborat iskolčenja(pozicioniranje objekta)
-prije samog početka građenja potrebno je imati pravomoćno rješenje o uvjetima građenja
-potrebno je prijaviti početak građenja: tijelu koje je izdalo rješenje, građevinskoj inspekciji i inspekciji rada.
-potrebno je angažirati izvoditelja radova (koji ima za to uvjete)
-potrebno angažirati nadzornog inženjera građenja
-potrebno je na gradilište staviti tabelu gdje su navedeni sudionici gradnje, podaci o građevini…

4. Korak-rješenje o uporabi

Nakon završenih radova:
-za građevine se izdaje energetski certifikat. Evnergetski certifikat izdaju osobe, koje imaju ovlaštenje od ministarstva, te nisu bile sudionici gradnje na tom bjektu. Energetski certifikat obavezan je za građevine, do 400m2 koje su prijavile početak gradnje nakon 31.03.2010. te za građevine preko 400m2 za koje je predan zahtjev za potvrdu glavnog projekta nakon 31.03.2010.
-geodet izrađuje snimak izvedenog stanja
-nadzorni inženjer sastavlja završno izvješće

-izvođač radova sastavlja pisano izvješće o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja grđevine

-investitor angažira ovlaštenu osobu za izvedbu Energetskog cesrtifikata zgrade

-rješenje o uporabi izdaje nadležno tijelo koje je izdalo rješenje o uvjetima gradnje.
Nakon rješenja o uporabi građevinu evidentirate u katastru i u zemljišne knjige


5. Korak-etažiranje

-etažiranje građevine nije obavezno, a možete ga izvesti, u slučaju da postoji više vlasnika građevine. Pogotovo je poželjna u slučaju prodaje stanova ili poslovnih prostora.


 


HOME
SAVJETI PROJEKTI
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE
VIZUALIZACIJE